Privacyverklaring IJsclub Het Zwanenwater

Dit is de Privacyverklaring van de IJsclub Het Zwanenwater. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons, bij de ijsclub zorgen we daarom ervoor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we daar invulling aan geven. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van de IJsclub Het Zwanenwater, gevestigd aan de Schorrekruid 9, 1775 HB Middenmeer, KvK-nr. 40635092.

 

Gebruik van persoonsgegevens

We verwerken alleen persoonsgegevens voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. De geldende wettelijke grondslagen hiervoor zijn

  • toestemming van de betrokkenen
  • uitvoering van een overeenkomst

 

Uw persoonsgegevens

Zodra u zich hebt aangemeld als lid bij de IJsclub het Zwanenwater hebben we uw gegevens nodig voor de lidmaatschapovereenkomst. Met uw toestemming gebruiken we de volgende gegevens van uw꞉

  1. Voornaam, naam en adresgegevens voor de ledenadministratie en toegangscontrole bij de ijsbaan;
  2. Adresgegevens voor het versturen van de lidmaatschapskaart;
  • Email voor het versturen van de lidmaatschapskaart, voor de oproeping van de algemene ledenvergadering en algemene informatie;
  1. Bankgegevens voor het innen van de contributie;
  2. Geboortejaar/datum voor de leeftijdsbepaling, kinderen onder de 18 jaar zijn gratis lid.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

IJsclub Het Zwanenwater heeft de beveiliging van uw gegevens zodanig georganiseerd dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen. Alle personen die namens de ijsclub van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding ervan. We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op onze systemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u dat zo snel als mogelijk aan ons door te geven.

 

Link naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de ijsclub.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

  • Het opstellen van de jaarrekening;
  • Het hosten van de website van IJsclub Het Zwanenwater.

Met deze partijen (verwerkers) zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Bewaartermijnen

IJsclub Het Zwanenwater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de administratie van het lidmaatschap. Om fiscale redenen bewaren wij uw gegevens voor en termijn van maximaal 7 jaar. Na opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren. Aansluitend aan deze periode worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Foto en film

Als de ijsbaan is geopend worden soms foto’s of filmmateriaal van herkenbaar in beeld gebrachte personen gepubliceerd op onze website en/of social media. Publicatie van foto’s en filmmateriaal door de ijsclub mag niet zonder uw toestemming. Indien u bezwaar hebt tegen publicatie, dan kunt u dit melden via de onderstaande contactgegevens.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage kunt u ook, evenals een verzoek tot correctie of verwijdering, via email (secretatris@ijsclubhetzwanenwater.nl) of per post (Bestuur IJsclub Het Zwanenwater, Schorrekruid 9, 1775 HB Middenmeer) aanvragen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag) , indien u van mening bent dat IJsclub Het Zwanenwater niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens.

 

Vragen en contactgegevens

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. U kunt IJsclub Het Zwanenwater bereiken via email op secretaris@ijsclubhetzwanenwater.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 november 2018.